Städ & Renhållning – Branschnytt nr 10 Reledo AB

Jonas Warnander
Jonas Warnander, Koncernchef och vd Reledo AB

I Branschnytt nummer 10 har vi gjort ett reportage med Reledo AB där vi intervjuat koncernchef & vd Jonas Warnander om Reledos framgångssaga. Här får du som läsare ta del av Jonas tankar kring framgångsfaktorer i verksamheten och hur han ser på städbranschen framöver.

Reledo bildades av Celero Capital under 2023 genom förvärv av bolag inom lokalvård- och facility-managementbranschen. Idag omsätter Reledo cirka 550 miljoner kronor och består av åtta bolag med varierat tjänsteutbud som tillsammans kan erbjuda skräddarsydda tjänster. Ambitionen är att bli en ledande aktör inom facility-managementbranschen i Norden och erbjuda tjänster inom områden som lokalvård, catering, fastighets- och kontorsservice samt bemanning.

Reledos ambition är att bli en ledande aktör inom facility-management, vad är framgångsreceptet för det?

Strategin är att bygga en grupp bestående av framgångsrika företag med väletablerade varumärken som har nöjda kunder och medarbetare. För att bibehålla drivkraften och entreprenörsandan drivs varje bolag vidare med samma varumärke, vd och andra nyckelpersoner. Modellen skapar förutsättningar för att bibehålla lokal kundnärvaro och expertis, samtidigt kan bolagen hjälpa varandra och utöka tjänsteutbudet genom att erbjuda tjänster till varandras kunder, säger Jonas.

En ytterligare fördel är att entreprenörerna har möjlighet att involvera nyckelpersoner från deras eget företag till att bli aktiva aktieägare i Reledo vilket skapar en riktigt häftig drivkraft, menar Jonas.

Ambitionen är att fortsätta på den inslagna vägen med en aktiv förvärvsagenda och addera fler kvalitativa bolag. Därigenom utökar vi tjänsteerbjudandet och fortsätter att etablera Reledo på fler orter i Sverige samt i andra nordiska länder.

Flera av Reledos företag använder affärssystemet Tengella, kan du ge framgångsexempel på hur ni arbetar strömlinjeformat inom gruppen med Tengella?

Tengella har en central roll för merparten av företagen inom Reledo och för att få ut maximal effekt av ett affärssystem som Tengella så krävs det att företaget
använder systemet fullt ut. Något som vissa företag inom gruppen redan gör, medan andra inte gjort i lika stor utsträckning. Därför pågår det ett värdefullt erfarenhetsbyte mellan företagen i hur varje bolag arbetar i systemet enligt best practice.

Digitalisering är ett viktigt verktyg till ökad kontroll och effektivisering, här har företagen också kommit olika långt på digitaliseringsresan. Därav pågår det samtidigt ett ständigt erfarenhetsutbyte inom gruppen kring hur digitalisering kan effektivisera och dess positiva effekt. Exempelvis så har ett av bolagen digitaliserat hela sitt materialinköpsflöde med hjälp av Tengella. Personalen på fältet registrerar ett materialbehov i sin telefon kopplat till en kund, detta materialbehov delas i sin tur till ansvarig som godkänner det.

Som leverantör har Tengella en aktiv dialog med oss, både från Reledos övergripande perspektiv samt de enskilda bolagens perspektiv. För att bemöta både nuvarande och framtida behov så är detta värdefullt, speciellt då framtida behov kan komma att förändras i takt med Reledo växer med fler företag säger Jonas.

“Den positiva effekten som Tengella bidrar med för varje enskilt företag har också en positiv  effekt för hela Reledo som grupp.”

Vilka funktioner i Tengella anser du är viktigast för de enskilda bolagen gentemot Reledos övergripande perspektiv?

Tengella bidrar med värdefulla rapporter, nyckeltal och statistik kopplat till lönsamheten på projekt- och uppdragsnivå samt vad verksamheten lägger arbetstid på idag. Tengella ger därmed bolaget bättre översikt och ökad kontroll på den operativa verksamheten, vilket möjliggör att du som företagare kan sätta upp mål på hur du ska förbättra och effektivisera verksamheten. Detta blir ett beslutsunderlag att aktivt arbeta vidare med för att ständigt förbättra sig, menar Jonas.

Samtliga företag inom Reledo arbetar mot samma mål där en gemensam drivkraft är att ständigt effektivisera och förbättra sig, detta innebär att den positiva effekten som Tengella bidrar med för varje enskilt företag också har en positiv effekt för hela Reledo som grupp.

Förutom affärssystemets kontroll- och rapportfunktioner så hjälper Tengella oss att bemöta våra kunders krav på digitalisering. Detta genom att Tengella exempelvis lanserar en funktion som stödjer digitalt försäljningsflöde via hemsidan som du kan integrera med Tengella för att effektivt hantera bokningen. Många kunder efterfrågar idag en plattform där det är enkelt att göra beställningar. Detta är något som vi även ser inom företagssektorn och inte bara hos privata kunder, även om det är en mer komplex försäljningsprocess mot just företagssektorn säger Jonas.

“Tengella ger bolaget bättre översikt och ökad kontroll på den operativa verksamheten.”

Hur ser du på marknaden samt utvecklingen av branschen framöver, och hur ska ni på Reledo bemöta detta?

För att bidra till både ökad personal- och kundnöjdhet så har vi de senaste åren sett en tydlig trend av att företagen vill skapa en attraktiv arbetsplats och arbetsmiljö för sina anställda. Detta är något vi kommer se mer av framöver, marknaden efterfrågar i allt större utsträckning leverantörer som erbjuder både proaktivitet, transparens och flexibilitet genom att arbeta nära kunden i syfte att förbättra arbetsmiljön.

Något som vi också kommer se mer av framöver är ökat fokus på hållbarhet samt ökat intresse av användarvänliga digitaliserade lösningar där det blir enkelt för kunden att beställa sina tjänster, avslutar Jonas.